Board of Directors

Executive Directors
 
  Mr. XU Xiao Jun - Chairman and Chief Executive Officer
  Mr. YE De Chao
  Mr. JI Xu Dong
 
Independent Non-executive Directors
 
  Mr. HE Jin Geng
  Mr. YU Hong Gao
  Ms. CHEN Yang
 
Audit Committee

Members
 
  Mr. HE Jin Geng - Chairman
  Mr. YU Hong Gao
  Ms. CHEN Yang
 
Remuneration Committee

Members
 
  Mr. YU Hong Gao - Chairman
  Mr. XU Xiao Jun
  Mr. HE Jin Geng
  Ms. CHEN Yang
 
Nomination Committee

Members
 
  Mr. XU Xiao Jun - Chairman
  Mr. HE Jin Geng
  Mr. YU Hong Gao
  Ms. CHEN Yang
 
Corporate Governance Committee

Members
 
  Mr. XU Xiao Jun - Chairman
  Mr. HE Jin Geng
  Mr. YU Hong Gao
  Ms. CHEN Yang